Contributie

Het verenigingsjaar van Utrecht Cangeroes loopt van 1 juli tot en met 30 juni en loopt dus gelijk aan een sportseizoen. De contributie voor een nieuw verenigingsjaar wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering in het voorjaar (meestal in mei).

De contributie-inning wordt met ingang van seizoen 2023-2024 geregeld via de service van een bedrijf met de naam Nikki. Hieronder vind je hier meer informatie over.

Niet voldoen aan de contributie verplichting betekent dat je niet meer deel kunt nemen aan de activiteiten van Utrecht Cangeroes. Dit ontslaat je overigens niet van de verplichting om alsnog te betalen. Utrecht Cangeroes kan de contributie-inning van wanbetalers overdragen aan een incassobureau.

U-pas en contributie

Zaalsporten – en dus ook basketballen – zijn in Utrecht niet goedkoop. Bij Utrecht Cangeroes blijven we ons best doen om basketball betaalbaar te houden.

Leden die het wat minder breed hebben, kunnen daarom gebruik maken van de U-pas om (een deel) van de contributie te betalen. Leden die gebruik wil maken van een U-pas vergoeding, dienen zo’n vergoeding zelf aan te vragen bij de gemeente. Daarna breng je ook onze penningmeester en NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Als er na de U-pas vergoeding nog een openstaand bedrag resteert, zal NIKKI contact met je opnemen.

Meer informatie is te vinden in de FAQ voor leden op de website van NIKKI.

Utrecht Cangeroes Solidariteitsfonds

Alle leden dragen bij aan een Utrecht Cangeroes Solidariteitsfonds. Met geld uit dat fonds helpen we leden voor wie het betalen van de (gehele) contributie onmogelijk is en maken we het mogelijk voor bijvoorbeeld vluchtelingen en asielzoekers om bij ons te basketballen. Ook leden die de servicekosten voor gespreid betalen van NIKKI niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op het fonds.

Tot slot is het mogelijk om met de penningmeester een betalingsregeling af te spreken.

Voor meer informatie over de mogelijkheden, kun je mailen met de penningmeester.

Contributie

De contributie die je moet betalen, hangt af van de leeftijdsklasse van het team waarin je (door de Technische Commissie) bent ingedeeld als vaste speler en het niveau (landelijk of afdeling) waarop je team competitie speelt. Hoger niveau betekent over het algemeen meer trainen en (dus) een hogere contributie.

NB: de indeling binnen de vereniging kan afwijken van het niveau of team waarin je bent opgegeven bij de NBB. We doen dit om zo flexibel mogelijk te zijn met invallers en bankspelers.

Recreanten betalen minder contributie (en spelen geen wedstrijden). Vrijwilligers (niet-spelende leden) betalen geen contributie. Alle leden van de vereniging zijn automatisch ook lid van de NBB en profiteren daarmee van alle voordelen (en verplichtingen) van het lidmaatschap van de NBB.

Je bent contributieplichtig zolang je lid blijft van de vereniging. Zeg je lidmaatschap dus tijdig op via het formulier Lidmaatschap opzeggen. Je lidmaatschap eindigt pas als je aan al je (financiële) verplichtingen aan Utrecht Cangeroes hebt voldaan (conform de regels in ons huishoudelijk reglement). Als je lidmaatschap (nog) niet is opgezegd, kun je ook niet overstappen naar een andere basketball vereniging.

Contributie voor seizoen 2023-2024

In de tabel hieronder zijn de contributies voor seizoen 2023-2024 opgesomd.

De jaarcontributie voor spelers van het G-Force voor seizoen 2023-2024 bedraagt €120.

Contributie seizoen 2023-2024

Contributie seizoen 2023-2024

Contributie-inning via Nikki

Logo Nikki

Het bestuur van Utrecht Cangeroes heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden met ingang van het seizoen 2023-2024 een samenwerking aan te gaan met NIKKI. NIKKI helpt en ondersteunt ons bij het innen en verwerken van de contributie-betalingen. Betalingen kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink welke u zult ontvangen via het e-mailadres waarmee je bekend bent bij de vereniging (meestal het e-mailadres waarmee je inlogt in SportLink).

Concreet betekent dit dat NIKKI de contributie-inning via het NIKKI-systeem voor ons uitvoert. Belangrijk om te weten is dat NIKKI ons helpt met de contributie-inning en daarbij de regels uit het huishoudelijk reglement van Utrecht Cangeroes hanteert. NIKKI is een verlengstuk van onze vrijwilligers en biedt daardoor meer financiële zekerheid aan de vereniging.

Hoe werkt het?

Elk lid ontvangt in de eerste e-mail een iDEAL-betaallink om de contributie in één keer te voldoen. Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink voor de contributiebetaling van de eerste termijn, wanneer je liever in 10 termijnen betaald.

Wanneer je geen bericht ontvangt van NIKKI, verzoeken wij je een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl met onze penningmeester in cc. Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in de e-mail altijd duidelijk weten dat je lid bent van Utrecht Cangeroes. NIKKI verzorgt namelijk voor meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden.

Termijnbetalingen

Het bestuur van de vereniging heeft een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten in het geval van termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per lid, per seizoen. Deze servicekosten worden gelijktijdig met de inning van de contributie geïnd.

Meer informatie en vragen over contributie-inning bij NIKKI

De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI. Al je vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt je per e-mail of telefonisch aan hen voorleggen.

Voor vragen over contributie of contributie-inning kijk je eerst naar de FAQ voor leden op de website van NIKKI. Staat je vraag er niet tussen? Mail dan naar contributie@nikki.nl of bel direct met NIKKI via 0345 – 745 980.


De informatie op deze pagina is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar we kunnen fouten niet uitsluiten. Aan de informatie op deze pagina kan
 daarom geen rechten worden ontleend.