Statuten en huishoudelijk reglement

De Statuten van Basketball Club Utrecht Cangeroes zijn de basis voor onze vereniging. In de statuten staan de interne regels en afspraken van Utrecht Cangeroes. Bijvoorbeeld: hoe wordt je lid en hoe beëindig je het lidmaatschap, hoe worden de bestuursleden benoemd en ontslagen, hoe regelen we de financiën, hoe regelen we algemene vergaderingen en hoe kunnen statuten gewijzigd worden.

Let op: in de laatste ledenvergadering is een wijziging van de statuten afgesproken. Zodra de statutenwijziging bij de notaris gepasseerd is, zullen de nieuwe statuten van toepassing zijn (wijzigingen zijn voornamelijk doorgevoerd vanwege de vereisten van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).

In het Huishoudelijk Reglement (versie december 2022) van Basketball Club Utrecht Cangeroes staan de verdere uitwerkingen van de afspraken van Utrecht Cangeroes die we met elkaar hebben gemaakt. Deze versie is bijgewerkt met de wijzigingen die vastgesteld zijn in de najaarsvergadering van 2022.

Inleiding huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement regelt, conform hetgeen beschreven is in artikel 10.1 van de statuten  van de vereniging, alle zaken waarin de statuten niet voorzien, waarvan de regeling door deze  statuten of de statuten en reglementen van de NBB wordt geëist of waarvan regeling door de  algemene vergadering wenselijk wordt geacht. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door  de algemene vergadering van de vereniging. 

Conform artikel 10.2 van de statuten kunnen de bepalingen van het huishoudelijk reglement niet in  strijd zijn met de wet, noch met de statuten en reglementen van de NBB of met de statuten van de  vereniging. 

Naast het huishoudelijk reglement kan de vereniging nog andere reglementen kennen.  

Opzet 

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op en verbijzondering van de statuten van de  vereniging. In het huishoudelijk reglement worden om die reden de bepalingen uit de statuten niet  opgenomen of in andere bewoordingen herhaald. Er is wel voor gekozen om een verwijzing op te  nemen naar de relevante artikelen in de statuten. 

Het huishoudelijk reglement kent 2 bijlagen, te weten: (1) Kledingvoorschriften en (2) Gedragsregels. Tot slot is een register van wijzigingen toegevoegd.

Inhoud

 1. Algemeen
 2. Leden (definities)
 3. Lidmaatschap
 4. Contributie
 5. Register van leden
 6. Rechten van leden
 7. Verplichtingen van leden
 8. Strafbepalingen en boetebeleid
 9. Algemene vergaderingen
 10. Bestuur
 11. Commissies
 12. Aansprakelijkheid
 13. Bezwaar en beroep
 14. Veilig sportklimaat
 15. Communicatie
 16. Sponsoring
 17. Slotbepalingen

Bijlage 1: Kledingvoorschriften

Bijlage 2: Gedragsregels